UMOWA / REGULAMIN NAUCZANIA 

W  AGENCJI ARTYSTYCZNEJ ALL-MUSIC

Podstawowe informacje:

 1. Podstawą rozpoczęcia kształcenia muzycznego w Agencji Artystycznej All-Music jest wypełnienie Karty Zgłoszenia.
 1. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy oddać przydzielonemu instruktorowi.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach muzycznych jest zaakceptowanie (podpisanie) Regulaminu oraz RODO.
 3. Program zajęć obejmuje okres  od września do czerwca i składa się z dwóch semestrów.
 • Drugi semestr kończy się prezentacją muzyczną ucznia.
 1. Zajęcia obejmują indywidualną lekcję gry na wybranym instrumencie lub śpiewu (45 min./ tyg.).
 2. Edukacja Muzyczna w Agencji Artystycznej All–Music nie odbywa się w:
 • 1.XI, 11 XI, 1V, 3V, Boże Ciało,
 • W okresie Świąt Bożego Narodzenia,
 • W okresie Świąt Wielkanocnych.
 • zajęcia zostają odpracowane w ustalonym przez instruktora terminie (instruktor podaję dwa terminy do wyboru).
 • W czasie letnich wakacji szkolnych (chyba, że strony ustalą inaczej).

Warunki prowadzenia zajęć:

 1. Terminy zajęć będą uzgadniane z opiekunem ucznia. 
 2. Opiekę nad uczniem nauczyciel sprawuje tylko w czasie zajęć odbywających się w lokalach Agencji Artystycznej All-Music:
 • Oświęcim ul. Dąbrowskiego 70
 • Andrychów ul. Starowiejska 22b (budynek UP)
 • Zator, Plac Kościuszki 7 (Dom Parafialny) 
 • Kalwaria Zebrzydowska (Centrum kultury)
 • Bielsko-Biała ul. Barlickiego 11/2
 1. Za dojście i powrót z zajęć odpowiedzialność ponoszą rodzice (opiekunowie prawni).

Płatności:

 1. Opłata za indywidualne lekcje jest ustalana indywidualnie, 
 • Ustalona opłata miesięczna jest stała i nie ulega pomniejszeniu w przypadku nieobecności ucznia.
 • Nieobecność ucznia z powodu choroby uprawnia go do ubiegania się o odrobienie zajęć w terminie dodatkowym ustalonym przez instruktora, nauczyciel zobowiązany jest zaproponować dwa dodatkowe termin zajęć. Zajęcia przepadają jeśli uczeń nie stawi się na wspólnie ustalonych zajęciach. 
 • piąta i każda kolejna lekcja w miesiącu jest dodatkowo płatna,
 • kwotę należy uiszczać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na podane konto. 

Tytuł przelewu – IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA / MIESIĄC/ MIEJSCOWOŚĆ 

 1. Istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu (dodatkowa opłata)

  Postanowienia dodatkowe:

  1. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie instruktora / Agencji Artystycznej All-Music lekcja nie odbędzie się, to będzie ona odpracowana we wspólnie ustalonym terminie lub nastąpi proporcjonalny zwrot części opłaty miesięcznej.

  Postanowienia końcowe:

  1. Akceptacja w/w regulaminu oraz RODO (na stronie www.all-music.pl oraz dobrowolne przesłanie danych osobowych) jest równoznaczna z akcepcją umowy oraz równocześnie wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku dzieci, opiekunów (zdjęcia, nagrania) dla potrzeb firmy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Agencja Artystyczna All-music

  32-640 Zator, ul. Księcia Wacława 3

  tel: +48 606 590 325, 

  biuro@all-music.pl , kontakt@all-music.pl